MR obs De Casembroot

 

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2007. Onder de Wms is het instellen van een MR verplicht.

Rol van de medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Zij vertegenwoordigen hiermee de eigen achterban. De rol van de medezeggenschapsraad op school is het meepraten over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Het meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad, voordat er een besluit genomen wordt. 

Rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het meepraten over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat ook ouders en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stopt automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Bevorderen openheid
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms)
De medezeggenschapsraad:
 *bevordert openheid en onderling overleg in de school:
 *waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
 *doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Reglement
De wettelijke taken worden uitgewerkt in het 
medezeggenschapsraadreglement. Zo staat hier onder meer beschreven op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad.

De leden van de MR
Samenstelling

De MR bestaat uit 5 leden: 3 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding). Indien er zaken ter stemming zijn zal 1 ouder zich van zijn/haar stem onthouden.

 

Ouder geleding MR:

Denice van Poortvliet

Hilde Wielaard (MR lid+GMR lid)

Karen van Leeuwen

 

 

Personeelsgeleding MR:

Jetty Suijkerbuijk (MR lid+GMR lid)

Gerda Wichertjes 


MR- Reglement

Jaarverslag MR 2019 2020 definitief.docx

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl