MR

MR obs De Casembroot

 

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2007. Onder de WMS is het instellen van een MR verplicht. Een medezeggenschapraad dient te bestaan uit een even aantal leden evenredig verdeeld over personeel en ouders. Leden van de MR worden gekozen.

 Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag valt, dan is er naast de MR'en per school ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor boven schoolse zaken.

De personeelsgeleding van de MR (PMR) kan ook zelfstandig vergaderen en overleggen met het bevoegd gezag. Met name als het gaat over rechtspositie van het personeel heeft de PMR alleenrecht. Ouders hebben bijvoorbeeld het alleenrecht als het gaat om bijv. de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

De medezeggenschapraad krijgt een aantal omschreven stukken van het bevoegd gezag en een budget om te functioneren. Op een aantal terreinen heeft de MR bovendien instemmingsrecht en adviesrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. 

De Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van obs De Casembroot. De MR bespreekt met de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de ouder raad/vereniging(AC) heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.

 

  

De leden van de MR

Samenstelling

De MR bestaat uit 6 leden: 3 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding).

 

Ouder geleding MR:

Denice van Poortvliet

Hilde Wielaard (GMR lid)

Renate Bruijnzeel

 

 

Personeelsgeleding MR:

Jetty Suijkerbuijk

Gerda Wichertjes (MR lid+GMR lid)

Diana Burgers

MR- Reglement

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl